Regulamin dyplomu

Regulamin dyplomu okolicznościowego z okazji 100 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego.

1. Celem wydawanego dyplomu jest zachęcenie krótkofalowców w kraju oraz z zagranicy do przeprowadzenia łączności (nasłuchów) ze stacją okolicznościową SO100PS.

2. Dyplom wydawany jest przez klub SP6PAZ. Stacja SO100PS będzie czynna w eterze w dniach 1-31 maja 2021 na pasmach KF, UKF, emisjami SSB, CW, DIGITAL. Łączności stacji SO100PS w zawodach będą zaliczane są do akcji dyplomowej.

3. Dyplom można zdobyć za przeprowadzenie 3 QSO (łączności) lub nasłuchów na dowolnych trzech pasmach lub trzema rodzajami emisji. Emisje RTTY, FT8 i FT4 liczone będą jako jedna grupa emisji cyfrowych - DIGITAL.

4. Logi stacji SO100PS, będą sukcesywnie przesyłane co 24 godziny na ClubLog oraz na portal LogSP.

5. W zapisach QSO obowiązuje czas UTC.

6. Stacje nasłuchowe przesyłają Log w formacie Cabrillo do Menadżera dyplomowego do 10 czerwca 2021 roku - w nazwie pliku oraz tytule e-maila należy podać znak nasłuchowy.

7. Dyplom będzie wydawany w formie elektronicznej i będzie do pobrania w formie pliku PDF ze strony: logsp.pzk.org.pl .

8. Pośród najbardziej aktywnych dziesięciu stacji rozlosowane zostaną wspaniałe, dodatkowe deski-dyplomy. Wyłonione w drodze losowania stacje otrzymają e-mail (z bazy QRZ.COM) z prośbą o podanie adresu pocztowego do wysyłki nagrody extra.

W razie uwag i pytań można kontaktować się z:

Koordynatorem akcji - Krzysztof SP6DVP sp6dvp(małpka)op.pl

Menadżerem dyplomowym - Bogusław SQ6NDC so100ps.award(małpka)gmail.com

Zyczymy udanej zabawy - Komisja SO100PS.


Szczególne podziękowania dla Pani Joanny Bonder-Jenczmionka za opracowanie okolicznościowego dyplomu. bonder.jenczmionka(małpka)gmail.com
Diploma regulations

Regulations of the special diploma on the occasion of the 100th Anniversary of the Outbreak of the Third Silesian Uprising.

1. The aim of the issued diploma is to encourage amateurs in the country and from abroad to conduct communication (listening) with the SO100PS commemorative station.

2. The diploma is issued by the SP6PAZ club. The SO100PS station will be open on air on May 1-31, 2021 on the HF, VHF, SSB, CW, and DIGITAL bands. The contacts of the SO100PS station in the competition will be counted for the award campaign.

3. You can get a diploma for carrying out 3 QSOs (communications) or listening on any three bands or three types of broadcast. RTTY, FT8 and FT4 emissions will be counted as one group of digital emissions - DIGITAL.

4. Logs of the SO100PS station will be successively sent every 24 hours to ClubLog and the LogSP.

5.The time in QSO records is UTC.

6. The listening stations will send the Log in Cabrillo format to the Diploma Manager by June 10, 2021 - in the name of the file and the title of the e-mail, the listening mark should be provided.

7. The diploma will be issued in electronic form and will be downloadable as a PDF file from the website: logsp.pzk.org.pl .

8. Among the ten most active stations, wonderful additional boards-diplomas will be drawn at random. The stations selected by drawing will receive an e-mail (from the QRZ.COM database) with a request to provide a postal address for sending the extra prize.

If you have any comments or questions, you can contact:
Main coordinator of the action - Krzysztof SP6DVP sp6dvp(monkey like at symbol)op.pl
Diploma manager - Bogusław SQ6NDC so100ps.award(monkey like at symbol)gmail.com

We wish you a lot of fun - SO100PS Commission.


Special thanks to Ms Joanna Bonder-Jenczmionka for preparing the occasional diploma. bonder.jenczmionka(monkey like at symbol)gmail.com

Diploma regulations (Documents PDF) in other languages:                            

Akcję wspierają / Support our action: