Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.

III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne trwające od 2/3 maja do 5 lipca 1921 r., mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Ostatnie z trzech powstań śląskich. Powstanie to było jedną z pięciu polskich insurekcji zakończonych sukcesem. Wraz z dwoma powstaniami wielkopolskimi: z 1806 r. i z lat 1918–1919, powstaniem sejneńskim z 1919 r. oraz II powstaniem śląskim z 1920 r. jest zaliczane do zwycięskich powstań narodowych w historii Polski.

Silesian Uprisings - three armed conflicts in Upper Silesia that took place in 1919–1921 between the Polish and German populations. They took place during the formation of the Polish State after the end of World War I.

III Silesian Uprising - armed action lasting from 2/3 May to 5 July 1921, aimed at joining Upper Silesia to Poland. The last of the three Silesian uprisings. The uprising was one of five successful Polish insurrections. Together with two Greater Poland Uprisings: in 1806 and in 1918-1919, the Sejny Uprising in 1919 and the Second Silesian Uprising in 1920, it is counted among the victorious national uprisings in Polish history.

Przedstawione powyżej fotografie udostępniono nam dzięki uprzejmości Pani Katarzyny Szawan z Muzeum Czynu Powstańczego. Zapraszamy na stronę Muzeum na Facebooku.

The photos presented above have been made available to us thanks to the courtesy of Mrs. Katarzyna Szawan from the Museum of the Uprising. Please visit the Museum's Facebook page.

Akcję wspierają / Support our action: